Książka Historyczna Roku

Regulamin głosowania czytelników na najlepszą książkę w 11. konkursie „Książka Historyczna Roku”

Regulamin głosowania czytelników na najlepszą książkę w XI edycji konkursu „Książka Historyczna Roku”

§ 1.

1. Organizatorami Konkursu „Książka Historyczna Roku” (zwanego dalej „konkursem”) są: Telewizja Polska S.A. (zwana dalej TVP), Polskie Radio S.A. (zwane dalej PR SA), Instytut Pamięci Narodowej (zwany dalej IPN) oraz Narodowe Centrum Kultury (zwane dalej NCK).
2. Nagrody w konkursie na „Książkę Historyczną Roku” przyznawane są na podstawie :
a) wyboru przez jury (w czterech kategoriach);
b) głosowania czytelników (w dwóch kategoriach).

§ 2.

1. W konkursie głosować mogą tylko osoby (zwane dalej „czytelnikami”), które ukończyły 18 lat.
2. Warunkiem uczestnictwa w głosowaniu jest wypełnienie ankiety na stronie internetowej www.ksiazkahistorycznaroku.pl
3. W ankiecie internetowej należy podać adres mailowy.

§ 3.

1. Głosowanie odbywa się w Internecie i trwa od 1 października 2018 r. od godziny 12.00 do 31 października 2018 r. do godziny 24.00.
2. Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie przez czytelnika, na stronie internetowej www.ksiazkahistorycznaroku.pl wybranej książki historycznej w dwóch kategoriach:
a) najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku - spośród 10 pozycji wydawniczych do wyboru przez głosujących;
b) najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku - spośród 10 pozycji wydawniczych do wyboru przez głosujących.
3. Czytelnik, poprzez kliknięcie na wybraną pozycję, może zaznaczyć tylko jedną książkę w każdej z dwóch kategorii.
4. Ważne są jedynie głosy oddane przez czytelników, którzy wypełnią ankietę, o której mowa w § 2 pkt 2 niniejszego regulaminu.
5. Nagrodę czytelników w konkursie w danej kategorii otrzyma książka, na którą oddana zostanie największa liczba głosów.

§ 4.

1. Jeden czytelnik może wysłać jeden głos internetowy dziennie.
2. W terminie od 1 października 2018 r. od godziny 12.00 do 31 października 2018 roku do godziny 24.00 TVP przeprowadzi konkurs dla czytelników, którzy oddadzą ważne głosy w głosowaniu w konkursie na „Książkę Historyczną Roku”.
3. Konkurs dla czytelników podzielony będzie na cykle zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) cykl pierwszy: 1 października 2018 r. – 7 października 2018 r.;
b) cykl drugi: 8 października 2018 r. – 14 października 2018 r.;
c) cykl trzeci: 15 października 2018 r. – 21 października 2018 r.;
d) cykl czwarty: 22 października 2018 r. – 31 października 2018 r.
4. W każdym cyklu trwania konkursu dla czytelników, spośród wszystkich osób, które oddadzą ważne głosy w danym cyklu, zostanie losowo wybranych 10 uczestników konkursu. Wszystkim wybranym uczestnikom zostanie wysłane pytanie konkursowe na adres e-mail wskazany w ankiecie, o której mowa w § 2 pkt 2 niniejszego regulaminu.
5. Uczestnicy, którzy w ciągu 2 dni od dnia otrzymania pytania konkursowego, prześlą poprawną odpowiedź na adres wskazany w e-mailu (otrzymanym wraz z pytaniem konkursowym) zostają laureatami konkursu dla czytelników. Laureaci zostaną poproszeni o podanie adresu kontaktowego w celu dostarczenia nagrody. Każdemu z laureatów zostaje przyznana jedna nagroda.
6. Nagrodami w konkursie są książki o tematyce historycznej.
7. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród drogą e-mailową.
8. Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą, w ciągu 15 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
9. TVP nie ma wpływu na ostateczną datę dostarczenia nagrody przez pocztę.
10. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową, ani na jej równowartość pieniężną.
11. Wartość jednostkowa nagród nie przekracza kwoty 760 zł. i w związku z tym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016, 2032 ze zm.) nagrody te nie podlegają opodatkowaniu.

§ 5.

Procedura głosowania protokołowana jest po jej zakończeniu.

§ 6.

1. Reklamacje dotyczące głosowania należy przesyłać na adres: Telewizja Polska S.A., ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs Książka Historyczna Roku”.
2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń czytelnika w związku z jego udziałem w głosowaniu, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu.
3. Reklamacje związane z głosowaniem rozstrzyga powołana w tym celu wspólna komisja organizatorów konkursu. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez TVP.

§ 7.

1. Dane osobowe czytelników są przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych jest Telewizja Polska S. A. 00-999 z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 17.
2. Z inspektorem Ochrony danych można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych/„Książka Historyczna Roku”.
3. Czytelnicy chcąc wziąć udział w głosowaniu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (adresu e-mail oraz adresu kontaktowego) w celu realizacji i rozstrzygnięcia konkursu oraz dostarczenia nagrody. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe czytelników pozyskane na potrzeby głosowania nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetwarzane w żaden inny sposób, niż określony w niniejszym regulaminie.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, umieszczona jest pod ankietą, o której mowa w § 2 pkt 2.
6. Administrator zabezpieczy dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. Czytelnik jest uprawniony w każdym czasie do: uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do wprowadzania w nich zmian, cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed cofnięciem, żądania usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych poprzez wysłanie żądania na adresy wskazane w pkt 2.
8. Czytelnik ma również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że działania administratora są niezgodne z RODO. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w głosowaniu. Konsekwencją braku zgody na przetwarzanie jest brak możliwości wzięcia udziału w głosowaniu.
9. Po przeprowadzeniu głosowania adresy e-mail uczestników głosowania, zostaną poddane anonimizacji, poza danymi laureatów, które będą przechowywane zgodnie z okresami wskazanymi w przepisach z zakresu rachunkowości.
10. Dane osobowe czytelników nie będą przekazywane podmiotom trzecim, w tym państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym, poza danymi laureatów, które zostaną przekazane firmie świadczącej dla administratora usługi kurierskie, w celu dostarczenia nagród.
11. Dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

§ 8.

1. Uczestnictwo w głosowaniu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmują organizatorzy.
3. Regulamin konkursu oraz regulamin głosowania dostępny jest na stronie internetowej www.ksiazkahistorycznaroku.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio został opublikowany.