Książka Historyczna Roku

Regulamin głosowania czytelników na najlepszą książkę w X edycji konkursu „Książka Historyczna Roku”

Regulamin głosowania czytelników na najlepszą książkę w X edycji konkursu „Książka Historyczna Roku”

§ 1.

1. Organizatorami Konkursu „Książka Historyczna Roku” (zwanego dalej „konkursem”) są: Telewizja Polska S.A. (zwana dalej TVP), Polskie Radio S.A. (zwane dalej PR SA), Instytut Pamięci Narodowej (zwany dalej IPN) oraz Narodowe Centrum Kultury (zwane dalej NCK).
2. Nagrody w konkursie na „Książkę Historyczną Roku” przyznawane są na podstawie :
a) wyboru przez jury (w dwóch kategoriach);
b) głosowania czytelników (w dwóch kategoriach).

§ 2.

1. W konkursie głosować mogą tylko osoby (zwane dalej „czytelnikami”), które ukończyły 18 lat.
2. Warunkiem uczestnictwa w głosowaniu jest wypełnienie ankiety na stronie internetowej www.ksiazkahistorycznaroku.pl
3. W ankiecie internetowej należy podać adres mailowy.

§ 3.

1. Głosowanie odbywa się w Internecie i trwa od 2 października 2017 r. od godziny 12.00 do 31 października 2017 r. do godziny 24.00.
2. Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie przez czytelnika, na stronie internetowej www.ksiazkahistorycznaroku.pl wybranej książki historycznej w dwóch kategoriach:
a) najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku - spośród 10 pozycji wydawniczych do wyboru przez głosujących;
b) najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku - spośród 10 pozycji wydawniczych do wyboru przez głosujących.
3. Czytelnik, poprzez kliknięcie na wybraną pozycję, może zaznaczyć tylko jedną książkę w każdej z dwóch kategorii.
4. Ważne są jedynie głosy oddane przez czytelników, którzy wypełnią ankietę, o której mowa w § 2 pkt 2 niniejszego regulaminu.
5. Nagrodę czytelników w konkursie w danej kategorii otrzyma książka, na którą oddana zostanie największa liczba głosów.

§ 4.

1. Jeden czytelnik może wysłać jeden głos internetowy dziennie.
2. W terminie od 2 października 2017 r. od godziny 12.00 do 31 października 2017 roku do godziny 24.00 TVP przeprowadzi konkurs dla czytelników, którzy oddadzą ważne głosy w głosowaniu w konkursie na „Książkę Historyczną Roku”.
3. Konkurs dla czytelników podzielony będzie na cykle zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) cykl pierwszy: 2 października 2017 r. – 8 października 2017 r.;
b) cykl drugi: 9 października 2017 r. – 15 października 2017 r.;
c) cykl trzeci: 16 października 2017 r. – 22 października 2017 r.;
d) cykl czwarty: 23 października 2017 r. – 31 października 2017 r.
4. W każdym cyklu trwania konkursu dla czytelników, spośród wszystkich osób, które oddadzą ważne głosy w danym cyklu, zostanie losowo wybranych 10 uczestników konkursu. Wszystkim wybranym uczestnikom zostanie wysłane pytanie konkursowe na adres e-mail wskazany w ankiecie, o której mowa w § 2 pkt 2 niniejszego regulaminu.
5. Uczestnicy, którzy w ciągu 2 dni od dnia otrzymania pytania konkursowego, prześlą poprawną odpowiedź na adres wskazany w e-mailu (otrzymanym wraz z pytaniem konkursowym) zostają laureatami konkursu dla czytelników. Każdemu z laureatów zostaje przyznana jedna nagroda.
6. Nagrodami w konkursie są książki o tematyce historycznej.
7. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród drogą e-mailową.
8. Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą, w ciągu 15 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
9. TVP nie ma wpływu na ostateczną datę dostarczenia nagrody przez pocztę.
10. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową, ani na jej równowartość pieniężną.
11. Wartość jednostkowa nagród nie przekracza kwoty 760 zł. i w związku z tym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016, 2032 ze zm.) nagrody te nie podlegają opodatkowaniu.

§ 5.

Procedura głosowania protokołowana jest po jej zakończeniu.

§ 6.

1. Reklamacje dotyczące głosowania należy przesyłać na adres: Telewizja Polska S.A., ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs Książka Historyczna Roku”.
2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń czytelnika w związku z jego udziałem w głosowaniu, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu.
3. Reklamacje związane z głosowaniem rozstrzyga powołana w tym celu wspólna komisja organizatorów konkursu. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez TVP.

§ 7.

1. Uczestnicy głosowania wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji i rozstrzygnięcia konkursu oraz wydanie nagrody, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.2016, 922).
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust.1 zawarte jest w ankiecie, o której mowa w § 2 pkt 2.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres korespondencyjny organizatorów.
4. Po przeprowadzeniu głosowania wszelkie dane uczestników głosowania, zostaną poddane anonimizacji.

§ 8.

1. Uczestnictwo w głosowaniu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmują organizatorzy.
3. Regulamin konkursu oraz regulamin głosowania dostępny jest na stronie internetowej www.ksiazkahistorycznaroku.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio został opublikowany.