Książka Historyczna Roku

Jury

Skład Jury powołanego przez organizatorów:


Instytut Pamięci Narodowej
reprezentują:

Prof. dr hab. Antoni Dudek – profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Współczesnej Polityki Polskiej w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 r. członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej. Autor i współautor kilkunastu książek z zakresu historii Polski w XX wieku oraz dziejów polskiej myśli politycznej. Najważniejsze prace w jego dorobku dotyczą dziejów PRL
(Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995; PRL bez makijażu, Kraków 2008), transformacji ustrojowej (Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004) oraz przemian systemu politycznego współczesnej Polski (Historia polityczna Polski 1989-2005, Kraków 2007; Instytut. Osobista historia IPN, Warszawa 2011). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii najnowszej Polski, a zwłaszcza historii politycznej PRL
i III Rzeczpospolitej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Dr hab. Jan Jacek Bruski – pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się najnowszymi dziejami Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza historią Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich. Opublikował m.in.: Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie, 1919-1924 (Kraków 2000), Hołodomor 1932-1933. Wielki Głód na Ukrainie w dokumentach polskiej dyplomacji i wywiadu (Warszawa 2008), Między prometeizmem a Realpolitik.
II Rzeczpospolita wobec Ukrainy Sowieckiej, 1921-1926 (Kraków 2010). Jest też współautorem
(z Andrzejem Chojnowskim) syntezy historii Ukrainy w XX w. (Ukraina, Warszawa 2006). Redaguje serię wydawniczą „Jagiellonian Studies in History”. Za swoje publikacje otrzymał Nagrodę Krajową „Przeglądu Wschodniego” oraz Nagrodę im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego. Jest członkiem Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU, zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Historii PAN.

Polskie Radio S.A.  reprezentują:

Prof. dr hab. Andrzej Nowak – polski historyk, publicysta, sowietolog. Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Wyższej Szkole Biznesu NLU w Nowym Sączu. Członek Instytutu Historii PAN (kierownik pracowni Dziejów Rosji i ZSRR w IH), redaktor naczelny dwumiesięcznika polityczno-kulturalnego Arcana. Zajmuje się głównie historią i myślą polityczną ZSRR i Europy Wschodniej XIX - XX wieku. Jego zainteresowania to również geopolityka oraz nowoczesne środki masowego przekazu. Jest znawcą historii stosunków polsko-rosyjskich. Opublikował m.in.: Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej 1733 -1921, Kraków 1999; Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków 2001; Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Kronika życia i pontyfikatu, Kraków 2003; Od imperium do imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej, Kraków 2004.

Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski – polski ekonomista i historyk, profesor, polityk, w latach 2004-2009 poseł do Parlamentu Europejskiego z okręgu śląskiego. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W 1978 roku obronił doktorat,
a w 1987 r. habilitację z nauk ekonomicznych. Od października 1990 r. pracował też w Instytucie Studiów Politycznych PAN jako kierownik Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej, a w latach 1994-2000 był dyrektorem ISP PAN. W 1995 r. uzyskał tytuł profesorski. W latach 1997 -1998 był członkiem Rady Inicjatyw Wydawniczych przy Ministrze Kultury, zaś w latach 1999 - 2001 członkiem Rady Instytutu Dziedzictwa Narodowego. Wykładał na uczelniach w USA. Jako historyk zajmuje się również polityką historyczną, wykazując na forum PE bezpośredni związek między układem pojałtańskim w Europie, a zapóźnieniem gospodarczym nowych państw członkowskich. Opublikował kilkanaście książek oraz około 100 różnych drobniejszych prac w pismach naukowych w Australii, Austrii, Bułgarii, Łotwie, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Węgrzech, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Autor historii Polski XX wieku - wydawanej w wersji jedno- i trzytomowej, początkowo pod pseudonimem Andrzej Albert - książki Półwiecze, będącej syntezą historii politycznej świata po 1945 r. oraz cyklu podręczników do historii napisanych wspólnie z Anną Radziwiłł. Jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej i Collegium Civitas w Warszawie. W 2000 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2005 r. srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Telewizję Polską S.A. reprezentują:

Dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL – dr hab. nauk humanistycznych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, do 2014 roku kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku (KUL), promotor kilkudziesięciu prac licencjackich, magisterskich, kilku doktorskich. Prowadzi intensywną, interdyscyplinarną współpracę naukową ze środowiskiem tomistycznym KUL (m. in. z Katedrą Filozofii Kultury). Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej im. prof. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie. Od 2002-2006 radny miasta Lublina. Od 2010 roku wiceprzewodniczący Rady Miasta. W latach 2007–2011 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Redaktor naczelny "Zeszytów Społecznych KIK". Znany publicysta historyczny i polityczny, współpracownik Radia Maryja, TV TRWAM. Od 2010 członek Rycerstwa Jasnogórskiej Bogarodzicy. 11 listopada 2015 roku prof. Mieczysław Ryba został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej. Dnia 11 stycznia 2016 roku profesor Mieczysław Ryba został doradcą wojewody lubelskiego w zakresie spraw nauki i rozwoju szkolnictwa wyższego na Lubelszczyźnie. 4 czerwca 2016 – wiceprzewodniczący Społecznej Rady do Spraw Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy wojewodzie lubelskim. Jest on autorem licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych. Wśród nich należy szczególnie wymienić pozycje książkowe: Naród a polityka. Myśl społeczno-polityczna twórców ruchu narodowego w okresie międzywojennym (Lublin 1999), Magistra vitae. Rozważania historyczne (Radom 2004), Szkoła w okowach ideologii. Szkolna propaganda komunistyczna w latach 1944 – 1956 (Lublin 2006), Środowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie w latach 1914 – 1918 (Lublin 2007), Odkłamać wczoraj i dziś (Warszawa 2014), Stosunki państwo-Kościół w województwie lubelskim 1918-1939 (Lublin 1016), O naprawę polityki polskiej (Szczecinek 2016).

Dr Piotr Gontarczyk ‒ pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie, Zainteresowania badawcze: historia komunizmu, stosunki polsko-żydowskie. Opublikował m.in. książki: Pogrom? Zajścia polsko-żydowskie w Przytyku 9 marca 1936 r. Mity, fakty, dokumenty (2000); Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941‒1944 (2003); Tajny współpracownik "Święty". Dokumenty archiwalne sprawy Mariana Jurczyka (2005). Współautor prac: Tajne oblicze GL-AL, PPR. Dokumenty, t. 1‒3 (1997, 1999); Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 1‒2 (2008‒2009, 2015), Lech Wałęsa a SB. Przyczynek do biografii (2008); Afera "Żelazo" w dokumentach MSW i PZPR (2013) oraz ponad 200 artykułów naukowych i publicystycznych na temat najnowszej historii Polski.

Narodowe Centrum Kultury reprezentują:

Prof. dr hab. Jan Rydel – kierownik Katedry Studiów Europejskich w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Historyk zajmujący się Europą Środkową i Wschodnią oraz stosunkami polsko-niemieckimi w XX i XXI wieku. Autor takich książek jak „Polska okupacja” w północno-zachodnich Niemczech. 1945 – 1948. Nieznany rozdział stosunków polsko-niemieckich (Kraków 2000) i Polityka historyczna w Republice Federalnej Niemiec. Zaszłości – Idee – Praktyka (Karków 2011). W latach 2001-2005 kierował Wydziałem Kultury, Nauki
i Informacji Ambasady RP w Berlinie. W 2010 powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego na Koordynatora Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.
W 2015 decyzją Premiera RP został członkiem Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dr hab. Bożena Szaynok – historyk, związana z Uniwersytetem Wrocławskim. Specjalizująca się w historii Polski i powszechnej XX wieku, historii stosunków polsko-izraelskich, historii Żydów w Polsce po 1945 roku. Autorka takich publikacji jak Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944-1968 (Wrocław 2007), Osadnictwo żydowskie na Dolnym Śląsku 1945-1950 (Wrocław 200) czy Pogrom Żydów w Kielcach. 4 VII 1946 r. (Warszawa 1992).