Książka Historyczna Roku

Jury

Skład Jury powołanego przez organizatorów:


Instytut Pamięci Narodowej
reprezentują:

prof. dr hab. Antoni Dudek – profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Współczesnej Polityki Polskiej w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 r. członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej. Autor i współautor kilkunastu książek z zakresu historii Polski w XX wieku oraz dziejów polskiej myśli politycznej. Najważniejsze prace w jego dorobku dotyczą dziejów PRL
(Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995; PRL bez makijażu, Kraków 2008), transformacji ustrojowej (Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004) oraz przemian systemu politycznego współczesnej Polski (Historia polityczna Polski 1989-2005, Kraków 2007; Instytut. Osobista historia IPN, Warszawa 2011).
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii najnowszej Polski, a zwłaszcza historii politycznej PRL i III Rzeczpospolitej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

dr hab. Jan Jacek Bruski – pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się najnowszymi dziejami Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza historią Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich. Opublikował m.in.: Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie, 1919-1924  (Kraków 2000), Hołodomor 1932-1933. Wielki Głód na Ukrainie w dokumentach polskiej dyplomacji i wywiadu (Warszawa 2008), Między prometeizmem a Realpolitik.
II Rzeczpospolita wobec Ukrainy Sowieckiej, 1921-1926
(Kraków 2010). Jest też współautorem
(z Andrzejem Chojnowskim) syntezy historii Ukrainy w XX w. (Ukraina, Warszawa 2006). Redaguje serię wydawniczą „Jagiellonian Studies in History”. Za swoje publikacje otrzymał Nagrodę Krajową „Przeglądu Wschodniego” oraz Nagrodę im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego. Jest członkiem Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU, zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Historii PAN.

Polskie Radio S.A.  reprezentują:

prof. dr hab. Andrzej Nowak – historyk i publicysta. Profesor zwyczajny UJ oraz Instytutu Historii PAN w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie historii politycznej i intelektualnej Europy Wschodniej, studiów nad pamięcią europejską oraz badań porównawczych nad imperiami. Wykładał historię Polski i Rosji m.in. na uniwersytetach amerykańskich (Columbia, Harvard, Rice, Duke, Chapel Hill), angielskich (Cambridge, Univ. College of London), japońskich, kanadyjskich. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, a także Kolegium IPN; redaktor naczelny wywodzącego się z „podziemia” dwumiesięcznika „Arka”. Od końca 1994 r. do końca 2012 roku redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Opublikował 30 książek, w łącznym nakładzie ponad 300 tys. egzemplarzy, a także blisko 200 artykułów i recenzji naukowych, jak również kilkaset artykułów prasowych. Od 2016 roku występuje w cotygodniowej audycji w Programie 1 Polskiego Radia – „Historia żywa”.

dr hab. Sławomir Cenckiewicz – absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, historyk, wykładowca akademicki i publicysta. Od 2016 dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, pracownik naukowy i profesor Akademii Sztuki Wojennej. W pracy naukowej specjalizuje się w dziejach tajnych służb, polskiej emigracji politycznej, Polonii amerykańskiej, aparatu bezpieczeństwa PRL i opozycji antykomunistycznej w PRL. Jest autorem ponad dwustu publikacji naukowych, popularnonaukowych
i źródłowych. Opublikował w sumie ponad 20 książek, w tym edycje źródłowe, monografie i prace popularno-naukowe. Niektóre z nich zostały wyróżnione prestiżowymi nagrodami (np. Tadeusz Katelbach (1897-1977). Biografia polityczna, Warszawa 2005 – Nagroda im. Jerzego Łojka w 2006; Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz (1929-2010) na tle epoki, Poznań 2010 – Książka Historyczna Roku 2010; Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991 (wprowadzenie do syntezy), Poznań 2011 – Książka Historyczna Roku 2012; Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949-2005, Poznań 2013 – Książka Historyczna Roku 2013). W 2007 r. został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Telewizję Polską S.A. reprezentują:

dr Piotr Gontarczyk ‒ pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie, Zainteresowania badawcze: historia komunizmu, stosunki polsko-żydowskie. Opublikował m.in. książki: Pogrom? Zajścia polsko-żydowskie w Przytyku 9 marca 1936 r. Mity, fakty, dokumenty (2000); Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941‒1944 (2003); Tajny współpracownik „Święty”. Dokumenty archiwalne sprawy Mariana Jurczyka (2005). Współautor prac: Tajne oblicze GL-AL, PPR. Dokumenty, t. 1‒3 (1997, 1999); Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 1‒2 (2008‒2009, 2015), Lech Wałęsa a SB. Przyczynek do biografii (2008); Afera „Żelazo” w dokumentach MSW i PZPR (2013) oraz ponad dwieście artykułów naukowych i publicystycznych na temat najnowszej historii Polski.

red. Piotr Semka – polski publicysta i dziennikarz. W 1985 został absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. W 1991 ukończył studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jako licealista współpracował z Ruchem Młodej Polski.
Od 1980 uczestniczył w młodzieżowych protestach antyrządowych. W 1985 został publicystą podziemnej edycji pisma "Solidarność" Regionu Gdańsk. Podczas studiów działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Był zatrzymywany i aresztowany przez organy władzy. W 1987 został skazany na karę grzywny za wznoszenie haseł antypaństwowych. W 1989 uczestniczył w kampanii wyborczej Konfederacji Polski Niepodległej. Od 1989 współpracował z „Tygodnikiem Gdańskim”. Od 1991 do 1992 był dziennikarzem Telewizji Polskiej. Prowadził wraz z Jackiem Kurskim program „Refleks”, a w 1994 był wydawcą „Pulsu Dnia”. W 1994 zrealizował dla TVP film dokumentalny Wandea – sumienie Francji. Od 1991 do 1995 współpracował z „Tygodnikiem Solidarność”. W 2001 prowadził program „Piątka u Semki” w TV Puls. W 2004 był współautorem programu „Warto rozmawiać” w TVP. W 2006 został publicystą Rzeczpospolitej. Pisał również dla m.in.: „Gazety Polskiej”, „Życia”, „Dziennika”, „Przewodnika Katolickiego”, „Wprost”, kwartalnika „Christianitas” i „Uważam Rze” (2011–2012).
Od listopada 2012 do stycznia 2013 współpracował z tygodnikiem „W sieci”. Publikuje w tygodniku „Do Rzeczy” i „Rzeczpospolitej”. Od stycznia 2017 współprowadzący (wraz z Piotrem Cywińskim) audycji Magazyn Międzynarodowy w Polskim Radio Szczecin oraz współautor cyklu „Felieton całkiem niepolityczny”. Od 7 lutego 2018 członek Rady przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Publikacje: Lewy czerwcowy (współautor: Jacek Kurski); Mówią Kaczyński, Macierewicz, Parys, Glapiński, Kostrzewa-Zorbas; Wojna światów, wybór Paweł Nowacki; Obrazki z wystawy; Lech Kaczyński Opowieść Arcypolska; Za, a nawet przeciw. Zagadka Lecha Wałęsy (Pierwsza krytyczna biografia Lecha Wałęsy 1980-2013), My, reakcja. Historia emocji antykomunistów 1944-1956; Lewy czerwcowy Recydywa?.

Narodowe Centrum Kultury reprezentują:

prof. dr hab. Jan Rydel – kierownik Katedry Studiów Europejskich w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Historyk zajmujący się Europą Środkową i Wschodnią oraz stosunkami polsko-niemieckimi w XX i XXI wieku. Autor takich książek jak „Polska okupacja” w północno-zachodnich Niemczech. 1945 – 1948. Nieznany rozdział stosunków polsko-niemieckich (Kraków 2000) i Polityka historyczna w Republice Federalnej Niemiec. Zaszłości – Idee – Praktyka (Krakó 2011). W latach 2001-2005 kierował Wydziałem Kultury, Nauki i Informacji Ambasady RP w Berlinie. W 2010 powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego na Koordynatora Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.
W 2015 decyzją Premiera RP został członkiem Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk – dyrektor Instytutu Nauk Historycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i kierownik katedry Historii Średniowiecza w tymże Instytucie. Prowadzi badania nad dziejami Mazowsza, polskim monastycyzmem i historią książki. Jest autorem ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz autorem lub współautorem 20 książek m. in.: Paweł Giżycki, biskup płocki (1439-1463) (Płock 1999); Stanisław Łubieński, pasterz, polityk i pisarz (1584-1640) (Kraków-Tyniec 2005); Opaci i przeorzy klasztoru oo. cystersów w Szczyrzycu od XIII do XX wieku (Kraków-Tyniec 2006), Księgozbiór klasztoru-eremu karmelitów bosych w Czernej od XVII do końca XIX wieku. Studium z dziejów kultury intelektualnej i duchowej (Kraków 2011); Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Właściciele, użytkownicy, bibliofile, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017. Należy do Towarzystwa Naukowego Płockiego, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Komitetu Nauk Historycznych PAN.