Książka Historyczna Roku

Regulamin 12. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku”

Regulamin 12. konkursu „Książka Historyczna Roku”

Formularz zgłoszeniowy do 12. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego


NAGRODA

§ 1.

1. Nagrody im. Oskara Haleckiego dla Autora/Autorów w konkursie „Książka Historyczna Roku” są ustanowione
w celu badania i popularyzowania dziejów Polski, a także w celu promowania czytelnictwa książek historycznych.
2. Organizatorami konkursu „Książka Historyczna Roku” zwanego dalej „Konkursem” oraz fundatorami nagród są Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A., Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury.
3. Nagrody w Konkursie są przyznawane za książkę historyczną w sześciu kategoriach:
1) najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku - przyznawana na podstawie wyboru przez Jury,
2) najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku - przyznawana na podstawie wyboru przez Jury,
3) najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku - przyznawana na podstawie głosowania czytelników,
4) najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku - przyznawana na podstawie głosowania czytelników,
5) najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako publikacja opracowana zgodnie ze standardami naukowymi, w tym zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami - przyznawana na podstawie wyboru przez Jury,
6) najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach o charakterze naukowym - przyznawana na podstawie wyboru przez Jury.
4. Nagrodę stanowią:
1) statuetka, dla każdego z laureatów kategorii określonych w § 1 ust. 3,
2) nagroda pieniężna w wysokości po 20.000 złotych brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto) dla laureatów każdej z kategorii określonej w § 1 ust. 3 pkt. 1 i pkt. 2 oraz nagroda pieniężna w wysokości po 10.000 złotych brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto) dla laureatów każdej z kategorii określonych w § 1 ust. 3 pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5 i pkt. 6
5. Łączna kwota nagród pieniężnych wynosi 80.000 złotych brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto).
6. Nagroda może być przyznana autorowi/współautorom tylko jednej książki w danej kategorii.
7. W Konkursie mogą być przyznane również wyróżnienia o charakterze honorowym autorowi/współautorom książek wyłonionych spośród książek nominowanych w sześciu kategoriach konkursowych, o których mowa w ust. 3.

ZASADY ZGŁASZANIA DO KONKURSU

§ 2.

1.Do danej edycji Konkursu można zgłaszać książki oraz publikacje elektroniczne (e-booki), zwane dalej „książkami” wydane w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia 2018 r. a 30 czerwca 2019 r.
2.Do Konkursu nie mogą być zgłoszone książki już raz zgłoszone w poprzednich edycjach Konkursu.
3.Wykluczone jest zgłaszanie do Konkursu książek, których członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin do III stopnia pokrewieństwa w linii prostej lub bocznej, są: 1)autorami lub współautorami,
2)Recenzentami.
4.Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do Konkursu są:
1)wydawcy - każdy wydawca ma prawo zgłosić do trzech książek,
2)rektorzy wyższych uczelni uniwersyteckich - każdy rektor ma prawo zgłosić jedną książkę.
5.Zgłoszenia należy dostarczyć pod adres: Instytut Pamięci Narodowej, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, do 30 czerwca 2019 r.(w przypadku wysłania zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego zgłoszenia). Zgłoszenia składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
6.Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do Konkursu jest dostarczenie 2 egzemplarzy książki zgłaszanej do Konkursu wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
7.Zgłoszenia bez załączonego formularza zgłoszeniowego lub książki dostarczone w mniejszej ilości niż przewiduje to regulamin, nie będą uczestniczyły w Konkursie.
8.Egzemplarze książek dostarczone na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
7.Zgłoszenia bez załączonego formularza zgłoszeniowego lub książki dostarczone w mniejszej ilości niż przewiduje to regulamin, nie będą uczestniczyły w Konkursie.
8.Egzemplarze książek dostarczone na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

JURY

§3.

1.Jury składa się z 8 osób. Skład Jury podawany jest do wiadomości publicznej na stronach internetowych Organizatorów.
2.Członków Jury powołują i odwołują Organizatorzy.
3.Członkostwo w Jury ustaje w razie rezygnacji złożonej przez członka Jury, odwołania, utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci członka Jury.
4.W razie rezygnacji złożonej przez członka Jury, odwołania, utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci członka jury, Organizatorzy mają obowiązek powołać nowego członka Jury w ciągu 14 dni.
5.Przewodniczącego Jury wybierają spośród siebie członkowie Jury.
6.Przewodniczący Jury kieruje pracami i przewodniczy obradom Jury.
7.Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 5 członków Jury. W razie równego podziału głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
8.Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach niejawnych.
9.Jury ma prawo zmienić kategorię, w której została zgłoszona książka w zależności od warsztatu naukowego.
10.Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia książkom zgłoszonym do Konkursu za ich wysoką wartość historyczną lub artystyczną.
11.Jury ma prawo nie przyznać nagrody lub wyróżnienia w przypadku niskiej wartości historycznej lub artystycznej książek zgłoszonych do Konkursu.
12.Jury może wykluczyć z Konkursu każdą książkę, którą oceni, jako przedstawiającą nieprawdziwie fakty historyczne lub której treść oceni, jako sprzeczną z prawem, zasadami współżycia społecznego, naruszającą prawa autorskie albo dobra osobiste osób trzecich lub będącą z tych powodów przedmiotem postępowania sądowego.
13.W każdej edycji Konkursu Jury odbywa co najmniej 3 posiedzenia poświęcone wyborowi książek.
14.Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji.
16.Wynagrodzenie członków Jury jest ustalane corocznie przez Organizatorów.
17.Obsługę organizacyjno - administracyjną prac Jury zapewnia IPN.

WYBÓR LAUREATÓW

§ 4.

1.Konkurs składa się z 3 etapów:
1)Etap I – Jury do dnia 31 lipca 2019 r. określi w drodze uchwały książki spełniające wymagania określone w § 2 Regulaminu;
2)Etap II – Jury do dnia 30 września 2019 r. wybiera, spośród książek wyłonionych w I etapie, do 10 książek w każdej z kategorii określonych w § 1 ust. 3 pkt 1 - 6;
3)Etap III – FINAŁ – Jury do dnia 31 października 2019 r. wybiera laureata w każdej z kategorii określonych w § 1 ust. 3 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 5 i pkt. 6.
2.Decyzja Jury jest ogłaszana w dniu uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie 2019 r.
3.Od dnia 1 października do dnia 31 października 2019 r., spośród książek wyłonionych przez Jury w II etapie Konkursu, czytelnicy wybierają w drodze głosowania książki do nagród określonych w § 1 ust. 3 pkt. 3 i pkt. 4.
4.Nagrody określone w § 1 ust. 3 pkt. 3 i pkt. 4, otrzymują autorzy książek, które uzyskały największą liczbę głosów w swojej kategorii.
5.Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie przez czytelnika na odpowiedniej zakładce strony internetowej Organizatorów, jednej z książek w każdej z kategorii określonych w§ 1 ust. 3 pkt. 3
i pkt. 4.
6.Wyniki głosowania pozostają nieujawnione do dnia wręczenia nagród, tj. do dnia uroczystej gali, o której mowa w ust. 2.

7. Wyróżnienia, o których mowa w § 1 ust. 7, przyznawane są na podstawie wyboru dokonanego przez Jury spośród książek wyłonionych w II etapie Konkursu. Jury może przyznać maksymalnie cztery wyróżnienia.
8. Decyzja Jury o przyznaniu wyróżnień, o których mowa w ust. 7, jest ogłaszana w dniu uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie 2019 r.
9. Członkowie Jury oraz Laureaci przystępując do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunków utrwalonych podczas uroczystej gali w postaci zdjęć, materiałów filmowych i telewizyjnych, na których utrwalony jest ich wizerunek. Administratorzy mają nieodpłatne, nieodwołalne prawo do wykorzystywania ww. materiałów na wszelkich znanych polach eksploatacji. Zgoda obejmuje upublicznienie, wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wskazanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium. Członkowie Jury oraz Laureaci równocześnie zrzekają się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania materiałów z ich wizerunkiem, także przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.


WRĘCZENIE NAGRÓD

§ 5.

1.Nagrody i wyróżnienia w Konkursie będą wręczone w dniu uroczystej Gali, o której mowa w §4 ust. 2 Regulaminu. Termin, o którym mowa w ust.1, może ulec przesunięciu z ważnego powodu.
2.Laureat nagrody lub wyróżnienia ma prawo umieścić na okładce nagrodzonej książki informację o jego uzyskaniu.
3.Laureat nagrody lub wyróżnienia ma prawo wykorzystać fakt jego uzyskania podczas promocji nagrodzonej książki.

DANE OSOBOWE

§ 6.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), Organizatorzy informują, że:
1)Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu są Organizatorzy (Współadministratorzy):
•TVP, adres: rodo@tvp.pl
•IPN, adres: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl
•NCK, adres: iod@nck.pl
•PR, adres: iod@polskieradio.pl
2)kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest:
•Dla osób zgłaszających książki do konkursu (rektorów uczelni, wydawców), dla autorów książek i laureatów, dla członków Jury wyznaczonych przez IPN, pod adresem email IPN: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl
•Dla czytelników biorących udział w głosowaniu, dla członków Jury wyznaczonych przez TVP pod adresem email TVP: rodo@tvp.pl
•Dla członków Jury wyznaczonych przez NCK, pod adresem email NCK: iod@nck.pl
•Dla członków Jury wyznaczonych przez PR, pod adresem email PR: iod@polskieradio.pl

3)dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu odebrania zgłoszeń konkursowych, ich analizy, w celu wyboru Laureatów i wręczenia nagród - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie i realizacja umowy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f - zadania realizowanego w interesie publicznym lub prawnie uzasadnionego interesu Administratorów jakim jest przeprowadzenie Konkursu,
4)odbiorcami danych osobowych osób Organizatora będą podmioty świadczące usługi obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratorów, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratorów, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
5)osoby, których dane przetwarzane są w ramach Konkursu posiadają prawo do żądania od Administratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach określonych w przepisach RODO,
6)dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia jego wyników i gali rozdania nagród, a po zakończeniu Konkursu przechowywane będą przez Administratorów w niezbędnym zakresie w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji finansowo-księgowej przez czas określony w odrębnych przepisach, okres przetwarzania danych może ulec przedłużeniu w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

7)Osoby, których dane przetwarzane są w ramach Konkursu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, iż przetwarzanie narusza przepisy RODO,
8)podanie danych osobowych jest niezbędne dla zgłoszenia uczestników konkursu, powołania Jury, przeprowadzenia Konkursu i wyboru Laureatów, osoby, które nie podadzą swoich danych osobowych nie mogą uczestniczyć w Konkursie.
9)dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie będą profilowane.
10)szczegółowe uzgodnienia określające odpowiednie zakresy odpowiedzialności Współadministratorów dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz realizacji obowiązku informacyjnego, znajdują się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu Konkursu – Uzgodnieniach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7.

1.Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronach internetowych Organizatorów.
2.Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani uiścić należny podatek od przyznanej nagrody w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek należny od nagrody pieniężnej, określonej w § 1 ust. 4, potrąci i odprowadzi na konto właściwego urzędu skarbowego odpowiednio Polskie Radio S.A. za laureatów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 i pkt. 5, Telewizja Polska S.A. za laureatów w kategorii, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 i pkt. 6 oraz Narodowe Centrum Kultury za laureatów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 3-4.
3.Organizatorzy mogą odmówić przyjęcia książek lub wycofać je z Konkursu, jeżeli zostaną zidentyfikowane uchybienia wobec niniejszego Regulaminu.
4.W przypadku nieodebrania nagród w terminie do 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, nagroda jest przekazana przez Organizatorów na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

UZGODNIENIA O WSPÓŁADMINISTROWANIU DANYMI OSOBOWYMI