Książka Historyczna Roku

Regulamin 11. konkursu „Książka Historyczna Roku”

Regulamin 11. konkursu „Książka Historyczna Roku”

Formularz zgłoszeniowy do 11. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego


NAGRODA

§ 1.

1. Nagrody im. Oskara Haleckiego dla Autora/Autorów w konkursie „Książka Historyczna Roku” są ustanowione
w celu badania i popularyzowania dziejów Polski, a także w celu promowania czytelnictwa książek historycznych.
2. Organizatorami konkursu „Książka Historyczna Roku” zwanego dalej „Konkursem” oraz fundatorami nagród są Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A., Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury.
3. Nagrody w Konkursie są przyznawane za książkę historyczną w sześciu kategoriach:
1) najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku - przyznawana na podstawie wyboru przez Jury,
2) najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku - przyznawana na podstawie wyboru przez Jury,
3) najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku - przyznawana na podstawie głosowania czytelników,
4) najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku - przyznawana na podstawie głosowania czytelników,
5) najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako publikacja opracowana zgodnie ze standardami naukowymi, w tym zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami - przyznawana na podstawie wyboru przez Jury,
6) najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach o charakterze naukowym - przyznawana na podstawie wyboru przez Jury.
4. Nagrodę stanowią:
1) statuetka, dla każdego z laureatów kategorii określonych w § 1 ust. 3,
2) nagroda pieniężna w wysokości po 20.000 złotych brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto) dla laureatów każdej z kategorii określonej w § 1 ust. 3 pkt. 1 i pkt. 2 oraz nagroda pieniężna w wysokości po 10.000 złotych brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto) dla laureatów każdej z kategorii określonych w § 1 ust. 3 pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5 i pkt. 6
5. Łączna kwota nagród pieniężnych wynosi 80.000 złotych brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto).
6. Nagroda może być przyznana autorowi/współautorom tylko jednej książki w danej kategorii.
7. W Konkursie mogą być przyznane również wyróżnienia o charakterze honorowym autorowi/współautorom książek wyłonionych spośród książek nominowanych w sześciu kategoriach konkursowych, o których mowa
w ust. 3.

ZASADY ZGŁASZANIA DO KONKURSU

§ 2.

1. Do danej edycji Konkursu można zgłaszać książki oraz publikacje elektroniczne (e-booki), zwane dalej „książkami” wydane w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia 2017 r. a 31 maja 2018 r.
2. Do Konkursu nie mogą być zgłoszone książki już raz zgłoszone w poprzednich edycjach Konkursu.
3. Wykluczone jest zgłaszanie do Konkursu książek, których członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin do III stopnia pokrewieństwa w linii prostej lub bocznej, są:
1) autorami lub współautorami,
2) recenzentami.
4. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do Konkursu są:
1) wydawnictwa - każdy wydawca ma prawo zgłosić do trzech książek,
2) rektorzy wyższych uczelni uniwersyteckich - każdy rektor ma prawo zgłosić jedną książkę.
5. Zgłoszenia należy dostarczyć pod adres: Instytut Pamięci Narodowej, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, do 8 czerwca 2018 r. (w przypadku wysłania zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego zgłoszenia). Zgłoszenia składane po tym terminie nie będą uczestniczyły w Konkursie.
6. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do Konkursu jest dostarczenie 2 egzemplarzy książki zgłaszanej do Konkursu wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
7. Zgłoszenia bez załączonego formularza zgłoszeniowego lub książki dostarczone w mniejszej ilości niż przewiduje to regulamin, nie będą uczestniczyły w Konkursie.
8. Egzemplarze książek dostarczone na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

JURY

§ 3.


1. Jury składa się z 8 osób. Skład Jury podawany jest do wiadomości publicznej na stronach internetowych Organizatorów.
2. Członków Jury powołują i odwołują Organizatorzy.
3. Członek Jury pełni swoją funkcję przez jedną kadencję, która trwa 5 lat.
4. Członkostwo w Jury ustaje w razie rezygnacji złożonej przez członka Jury, odwołania, utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci członka Jury.
5. W razie rezygnacji złożonej przez członka Jury, odwołania, utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci członka jury, Organizatorzy mają obowiązek powołać nowego członka Jury w ciągu 14 dni.
6. Przewodniczącego Jury wybierają spośród siebie członkowie Jury na okres 1 roku.
7. Przewodniczący Jury kieruje pracami i przewodniczy obradom Jury.
8. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 5 członków Jury. W razie równego podziału głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
9. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach niejawnych.
10. Jury ma prawo zmienić kategorię, w której została zgłoszona książka w zależności od warsztatu naukowego.
11. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia książkom zgłoszonym do Konkursu za ich wysoką wartość historyczną lub artystyczną.
12. Jury ma prawo nie przyznać nagrody lub wyróżnienia w przypadku niskiej wartości historycznej lub artystycznej książek zgłoszonych do Konkursu.
13. Jury może wykluczyć z Konkursu każdą książkę, którą oceni, jako przedstawiającą nieprawdziwie fakty historyczne lub której treść oceni, jako sprzeczną z prawem, zasadami współżycia społecznego, naruszającą prawa autorskie albo dobra osobiste osób trzecich lub będącą z tych powodów przedmiotem postępowania sądowego.
14. W każdej edycji Konkursu Jury odbywa co najmniej 3 posiedzenia poświęcone wyborowi książek.
15. Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji.
16. Wynagrodzenie członków Jury jest ustalane corocznie przez Organizatorów.
17. Obsługę organizacyjno - administracyjną prac Jury zapewnia IPN.

WYBÓR LAUREATÓW

§ 4.

1. Konkurs składa się z 3 etapów:
1) Etap I – Jury do dnia 30 czerwca 2018 r. określi w drodze uchwały książki spełniające wymagania określone
w § 2 Regulaminu;
2) Etap II – Jury do dnia 30 września 2018 r. wybiera, spośród książek wyłonionych w I etapie, do 10 książek w każdej z kategorii określonych w § 1 ust. 3 pkt 1 - 6;
3) Etap III – FINAŁ – Jury do dnia 31 października 2018 r. wybiera laureata w każdej z kategorii określonych w § 1 ust. 3 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 5 i pkt. 6.
2. Decyzja Jury jest ogłaszana w dniu uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie 2018 r.
3. Od dnia 1 października do dnia 31 października 2018 r., spośród książek wyłonionych przez Jury w II etapie Konkursu, czytelnicy wybierają w drodze głosowania książki do nagród określonych w § 1 ust. 3 pkt. 3 i pkt. 4.
4. Nagrody określone w § 1 ust. 3 pkt. 3 i pkt. 4, otrzymują autorzy książek, które uzyskały największą liczbę głosów w swojej kategorii.
5. Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie przez czytelnika na odpowiedniej zakładce strony internetowej Organizatorów, jednej z książek w każdej z kategorii określonych w§ 1 ust. 3 pkt. 3 i pkt. 4.
6. Wyniki głosowania pozostają nieujawnione do dnia wręczenia nagród, tj. do dnia uroczystej gali, o której mowa w ust. 2.
7. Wyróżnienia, o których mowa w § 1 ust. 7, przyznawane są na podstawie wyboru dokonanego przez Jury spośród książek wyłonionych w II etapie Konkursu. Jury może przyznać maksymalnie cztery wyróżnienia.
8. Decyzja Jury o przyznaniu wyróżnień, o których mowa w ust. 7, jest ogłaszana w dniu uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie 2018 r.

WRĘCZENIE NAGRÓD

§ 5.


1. Nagrody i wyróżnienia w Konkursie będą wręczone w listopadzie 2018 r.
2. Termin, o którym mowa w ust.1, może ulec przesunięciu z ważnego powodu.
3. Laureat nagrody lub wyróżnienia ma prawo umieścić na okładce nagrodzonej książki informację o jego uzyskaniu.
4. Laureat nagrody lub wyróżnienia ma prawo wykorzystać fakt jego uzyskania podczas promocji nagrodzonej książki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6.

1. Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronach internetowych Organizatorów.
2. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani uiścić należny podatek od przyznanej nagrody w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek należny od nagrody pieniężnej, określonej w § 1 ust. 4, potrąci i odprowadzi na konto właściwego urzędu skarbowego odpowiednio Polskie Radio S.A. za laureatów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 i pkt. 5, Telewizja Polska S.A. za laureatów w kategorii, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 i pkt. 6 oraz Narodowe Centrum Kultury za laureatów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 3-4.
3. Organizatorzy mogą odmówić przyjęcia książek lub wycofać je z Konkursu, jeżeli zostaną zidentyfikowane uchybienia wobec niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku nieodebrania nagród w terminie do 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, nagroda jest przekazana przez Organizatorów na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.