Książka Historyczna Roku

„Nadzieje i rozczarowania. Echa zamachu majowego na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej”,
Piotr Bojarski

„Nadzieje i rozczarowania. Echa zamachu majowego na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej”
Piotr Bojarski
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego

(...) Warto odnotować, że reakcje na 'wypadki warszawskie' władz państwowych oraz społeczeństwa Kresów Północno-Wschodnich, obejmujących województwa wileńskie, nowogródzkie i poleskie, nie były dotąd przedmiotem szerszych rozważań naukowych. Trudno polemizować z faktami, które są powszechnie znane historykom zajmującym się przewrotem majowym. Należą do nich chociażby takie kwestie, jak polityczne zaangażowanie Stanisława Cat-Mackiewicza po stronie marszałka Piłsudskiego w czasie walk oraz udział wojsk z garnizonu wileńskiego w starciach w stolicy. Nie ulega jednak wątpliwości, że brakuje opracowania ukierunkowanego na kompleksową analizę oddźwięku wywołanego przez zamach majowy na ziemiach północno-wschodnich. Przy tej okazji trzeba pamiętać, że dopiero Piotr Cichoracki poświęcił fragment swojej monografii, dotyczącej życia politycznego Polesia w latach 1921-1939, nastrojom społecznym, panującym w trakcie majowego przesilenia politycznego w Brześciu nad Bugiem.”

(ze wstępu)