Książka Historyczna Roku

„Zawsze głosiłem prawdę. Nauczanie społeczne w wypowiedziach księdza Jerzego Popiełuszki. Wybór źródeł”,
pod redakcją Pawła Kęski

„Zawsze głosiłem prawdę. Nauczanie społeczne w wypowiedziach księdza Jerzego Popiełuszki. Wybór źródeł”
pod redakcją Pawła Kęski
Wydawnictwo Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz Wydawnictwo Neriton

Licząca niemal pięćset stron publikacja stanowi najobszerniejszy i najbardziej dotąd kompletny zbiór wypowiedzi ks. Jerzego Popiełuszki zarówno pod względem liczby, jak i różnorodności źródeł. Ze 141 zawartych w niej dokumentów, 60 dotąd nie publikowano – wśród dokumentów są wywiady, listy z jednostki wojskowej dla kleryków w Bartoszycach, notatki i homilie, w tym kilka zarejestrowanych przez Służbę Bezpieczeństwa.

Zastosowany aparat krytyczny umożliwia zarówno zrozumienie kontekstów wypowiedzi, jak i porównanie źródeł pisanych, mówionych, czy drukowanych. Chronologiczny układ dokumentów pozwala na śledzenie myśli społecznej, jaka dojrzewała w skromnym kapłanie, który w trudnych czasach komunizmu stał się symbolem wolności i prawdy.–

„Myśl ta, wyrastająca z doświadczenia niestrudzonej pracy na rzecz bliźnich, wyrażana była zarówno w pomnikowych homiliach z Mszy za Ojczyznę, jak i w skromnych kazaniach niedzielnych. Za odważną realizację tej myśli, za stanie na straży godności człowieka oraz podstawowych wartości, ksiądz Jerzy Popiełuszko poniósł męczeńską śmierć. Fakt ten przeniósł jego skromne słowa w inny wymiar” – pisze Paweł Kęska z Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki.

W ocenie redaktora, książka dobitnie pokazuje, że pomimo 39 lat, które minęły od śmierci ks. Popiełuszki, jest on postacią historyczną wciąż niedostatecznie zbadaną. Mamy więc nadzieję, że publikacja stanowić będzie punkt wyjścia do nowego odczytania osoby kapelana „Solidarności” oraz stanie się motywacją do podjęcia nowych badań nad jego biografią.

Redaktorem zbioru jest Paweł Kęska, dziennikarz, świecki teolog i historyk sztuki, pracownik Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

Najnowsza publikacja Muzeum Powstania Warszawskiego – wznowienie dzieła Adama Borkiewicza „Powstanie Warszawskie 1944. Zarys działań natury wojskowej”. 

Wydanie IV, uzupełnione i poprawione – w opracowaniu naukowym Katarzyny Utrackiej, historyka Muzeum Powstania Warszawskiego – jest pierwszą edycją po ponad 60 latach od premiery i niemal pół wieku od ostatniego wznowienia. 
„Powstanie Warszawskie 1944” to wnikliwa analiza militarnego aspektu walk powstańczych w stolicy Polski w sierpniu i wrześniu 1944 roku. Kanoniczną monografię uzupełniono o współczesny stan badań: aneksy, komentarze, przypisy rzeczowe, mapy, plany sytuacyjne i schematy organizacyjne oddziałów powstańczych. Zagadnienia wojskowe, czyniące z książki pionierskie opracowanie, a zarazem encyklopedię Powstania Warszawskiego, zostały opatrzone obszernym wstępem historycznym i zilustrowane archiwalnymi fotografiami. 
Autor – żołnierz, dokumentalista, kronikarz, uczestnik oraz świadek chwały i klęski Powstania Warszawskiego – z budzącą podziw dokładnością przedstawia przebieg walk powstańczych w poszczególnych dzielnicach i rejonach Warszawy oraz na terenach podwarszawskich. Dzięki temu, że zaczął zbierać materiały zaraz po wojnie, dotarł do wielu oficerów powstańczej armii. Przekazali mu oni istotne informacje dotyczące walk w stolicy. Część z tych materiałów, skonfiskowanych w styczniu 1949 roku przez władze PRL, zaginęła. Dzieło Borkiewicza nabiera zatem dodatkowej wartości źródłowej. 
Lata, które minęły od premiery książki w 1957 roku, były czasem badań i nowych odkryć. Najnowsza edycja słynnej monografii, zachowując walor autentyczności, porządkuje i uaktualnia wiedzę o wojskowych aspektach Powstania Warszawskiego – rozwikłano i sprostowano wiele pseudonimów oraz nazwisk, opatrzono treść komentarzami uwzględniającymi aktualny stan badań. Sprostowano pomyłki i nieścisłości pojawiające się w oryginale. Nie zapomniano także o uzupełnieniach topograficznych – obszernych komentarzach w przypisach i indeksie topograficznym – które zmieniają książkę w wyjątkowy przewodnik po Warszawie z 1944 roku – mieście, jakiego już nie ma.