Książka Historyczna Roku

Regulamin głosowania czytelników na najlepszą książkę w 13. edycji Konkursu „Książka Historyczna Roku”

Regulamin głosowania czytelników na najlepszą książkę w 13. edycji Konkursu „Książka Historyczna Roku”

§ 1 

1. Organizatorami Konkursu „Książka Historyczna Roku” (zwanego dalej „konkursem”) są: Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa (zwana dalej TVP), Polskie Radio S.A., Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (zwane dalej PR SA), Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa (zwany dalej IPN) oraz Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa (zwane dalej NCK). 
2. Nagrody w Konkursie na „Książkę Historyczną Roku” przyznawane są na podstawie: 
    a) wyboru przez jury (w czterech kategoriach); 
    b) głosowania czytelników (w dwóch kategoriach) 
zgodnie z regulaminem Konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego.

§ 2 

1. W głosowaniu czytelników mogą brać udział tylko osoby, które ukończyły 18 lat (zwane dalej „czytelnikami”).
2. Warunkiem uczestnictwa w głosowaniu jest wypełnienie ankiety na stronie internetowej www.ksiazkahistorycznaroku.pl 
3. W ankiecie internetowej należy podać adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość, 
w której czytelnik potwierdzi ważność swojego głosu internetowego. Głos internetowy, który nie zostanie potwierdzony będzie głosem nieważnym. 
4. Spośród czytelników, którzy oddadzą ważne głosy w głosowaniu w Konkursie zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu, rozlosowane zostaną nagrody („Konkurs dla czytelników”) po spełnieniu warunku, o którym mowa w § 4 w ust. 3. 
5. Konkurs dla czytelników nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną̨ inną grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 888 ze zm.).

§ 3 

1. Głosowanie trwa od 01 października 2022 r. od godziny 9.00 do 31 października 2022 r. do godziny 9.00. 
2. Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie przez czytelnika, na stronie internetowej www.ksiazkahistorycznaroku.pl, wybranej książki historycznej w dwóch kategoriach: a) najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku - spośród 10 pozycji wydawniczych; b) najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku - spośród 10 pozycji wydawniczych. 
3. Czytelnik, poprzez kliknięcie na wybraną pozycję, może zaznaczyć tylko jedną książkę w każdej 
z dwóch kategorii. 
4. Jeden czytelnik może wysłać jeden głos internetowy z danego adresu e-mail jeden raz w ciągu 
24 godzin. 
5. Ważne są jedynie głosy oddane przez czytelników, którzy wypełnią prawidłowo ankietę, o której mowa w § 2 pkt 2 niniejszego regulaminu. 
6. Nagrodę czytelników w konkursie „Książka Historyczna Roku” w danej kategorii otrzyma książka, 
na którą oddana zostanie największa liczba głosów.

§ 4 

1. Głosowanie, o którym mowa w § 3 niniejszego Regulaminu odbywać się będzie w następujących cyklach: 
   a) cykl pierwszy głosowania: 01 października 2022 r. – 9 października 2022 r.; 
   b) cykl drugi głosowania: 10 października 2022 r. – 16 października 2022 r.; 
   c) cykl trzeci głosowania: 17 października 2022 r. – 23 października 2022 r.; 
   d) cykl czwarty głosowania: 24 października 2022 r. – 31 października 2022 r. 
2. Spośród wszystkich czytelników, którzy oddadzą ważne głosy w danym cyklu głosowania, zostanie losowo wybranych 10 osób, do których zostanie wysłane pytanie konkursowe na adres e-mail wskazany w ankiecie, o której mowa w § 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu. 
3. Czytelnicy, którzy w terminie 2 dni od dnia otrzymania pytania konkursowego, prześlą poprawną odpowiedź na adres wskazany w e-mailu (otrzymanym wraz z pytaniem konkursowym) zostają laureatami Konkursu dla czytelników. Laureaci zostaną poproszeni o podanie adresu kontaktowego 
w celu dostarczenia nagrody. Każdemu z laureatów zostaje przyznana jedna nagroda. 
4. Nagrodami w konkursie są książki o tematyce historycznej. 
5. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród drogą e-mailową. 
6. Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, pod warunkiem wskazania adresu, pod który nagroda ma być dostarczona. 
7. TVP nie ma wpływu na ostateczną datę dostarczenia nagrody przez pocztę. 
8. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową ani na jej równowartość pieniężną. 
9. Wartość jednostkowa nagród nie przekracza kwoty 2000 zł i w związku z tym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2021, poz. 1128 ze zm.), nagrody te nie podlegają opodatkowaniu.

§ 5 

Głosowanie jest protokołowane po jego zakończeniu.

§ 6 

1. Reklamacje dotyczące głosowania i Konkursu dla czytelników należy przesyłać na adres: Telewizja Polska S.A., ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs Książka Historyczna Roku”. 
2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń czytelnika w związku z jego udziałem w głosowaniu, 
a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia głosowania. 
3. Reklamacje związane z głosowaniem i Konkursem dla czytelników rozstrzyga powołana w tym celu wspólna komisja organizatorów Konkursu. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez TVP. 
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowo przesłany głos będący następstwem nieprawidłowego działania urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki czytelnika w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych 
w systemie operacyjnym lub przeglądarce czytelnika.

§ 7 

1. Dane osobowe czytelników są przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych jest Telewizja Polska S. A. 00-999 z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 17. 
2. Z inspektorem Ochrony danych można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, 
z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych/„Książka Historyczna Roku”. 
3. Czytelnicy chcąc wziąć udział w głosowaniu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (adresu e-mail oraz adresu kontaktowego) w celu realizacji i rozstrzygnięcia konkursu oraz dostarczenia nagrody. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a RODO. 
4. Dane osobowe czytelników pozyskane na potrzeby głosowania nie będą podlegały profilowaniu, zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą przetwarzane w żaden inny sposób, niż określony w niniejszym regulaminie. 
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, umieszczona jest pod ankietą, o której mowa w § 2 pkt 2. 
6. Administrator zabezpieczy dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
7. Czytelnik jest uprawniony w każdym czasie do: uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do wprowadzania w nich zmian, cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed cofnięciem, żądania usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych w sytuacjach określonych w przepisach RODO, poprzez wysłanie żądania na adresy wskazane w pkt 2. 8. Czytelnik ma również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że działania administratora są niezgodne z RODO. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w głosowaniu. Konsekwencją braku zgody na przetwarzanie jest brak możliwości wzięcia udziału w głosowaniu. 
9. Po przeprowadzeniu głosowania adresy e-mail uczestników głosowania, zostaną poddane anonimizacji. 
10. Dane osobowe czytelników nie będą przekazywane podmiotom trzecim, w tym państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym, poza danymi laureatów, które zostaną przekazane firmie świadczącej dla administratora usługi kurierskie, w celu dostarczenia nagród. 
11. Dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

§ 8 

1. Uczestnictwo w głosowaniu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu. 
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmują organizatorzy. 
3. Regulamin konkursu oraz regulamin głosowania dostępny jest na stronie internetowej www.ksiazkahistorycznaroku.pl. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie w czasie trwania głosowania 
i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, 
w których uprzednio został opublikowany.