Książka Historyczna Roku

Regulamin Konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego

POSTANOWIENIA OGÓLNE


 § 1 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, na jakich odbywa się konkurs Książka Historyczna Roku, zwany dalej „Konkursem”. 
2. Organizatorami Konkursu oraz fundatorami nagród są: Telewizja Polska S.A. (dalej także jako „TVP”), Polskie Radio S.A. (dalej także jako „PR”), Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (dalej także jako „IPN”) i Narodowe Centrum Kultury (dalej także jako „NCK”), zwani dalej łącznie „Organizatorami”. 3. Konkurs organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2020, poz. 2094, z późn. zm).


NAGRODA 


 § 2 

1.Nagrody im. Oskara Haleckiego dla autora/współautorów w konkursie „Książka Historyczna Roku” są ustanowione w celu badania i popularyzowania dziejów Polski, a także w celu promowania czytelnictwa książek historycznych. 
2.Nagrody w Konkursie są przyznawane za książkę historyczną w sześciu kategoriach: 
1)najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku - przyznawana na podstawie wyboru przez Jury;
2)najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku - przyznawana na podstawie wyboru przez Jury;
3)najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku - przyznawana na podstawie głosowania czytelników;
4)najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku - przyznawana na podstawie głosowania czytelników;
5)najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako publikacja opracowana zgodnie ze standardami naukowymi, w tym zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami - przyznawana na podstawie wyboru przez Jury; 
6)najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach o charakterze naukowym - przyznawana na podstawie wyboru przez Jury.
3. Nagrodę stanowią: 
1) statuetka, dla zwycięskiej publikacji w każdej z kategorii określonej w ust. 2,
2) nagroda pieniężna w wysokości po 30.000 złotych brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto) dla laureatów każdej z kategorii określonej w ust. 2 pkt 1 i pkt 2, 
3)nagroda pieniężna w wysokości po 15.000 złotych brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto) dla laureatów każdej z kategorii określonych w ust. 2 pkt 3 i pkt 4., 
4) nagroda pieniężna w wysokości po 15.000 złotych brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto) dla laureatów każdej z kategorii określonych w ust. 2 pkt 5 i pkt 6. 
4.Łączna kwota nagród pieniężnych wynosi 120.000 złotych brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych brutto).  
5.W przypadku przyznania nagrody kilku współautorom książki, nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 2-3, dzieli się w częściach równych dla każdego ze współautorów.
6.Nagroda może być przyznana autorowi/współautorom tylko jednej książki w danej kategorii. 
7.W Konkursie mogą być przyznane również wyróżnienia o charakterze honorowym autorowi/współautorom książek wyłonionych spośród książek nominowanych w sześciu kategoriach konkursowych, o których mowa w ust. 2. Wyróżnienia zostaną przyznane na podstawie wyboru dokonanego przez Jury. Jury może przyznać maksymalnie cztery wyróżnienia.

ZASADY ZGŁASZANIA DO KONKURSU 


 § 3. 

1. Do Konkursu można zgłaszać książki oraz publikacje elektroniczne (e-booki), zwane dalej „książkami” wydane w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 31 grudnia 2021 r. Datę wydania potwierdza numer ISBN. 
2. Do Konkursu można zgłaszać także publikacje wielotomowe wydane w języku polskim, których ostatni tom wydany został w terminie, określonym w ust. 1. 3. Do Konkursu nie mogą być zgłoszone książki zgłoszone w poprzednich edycjach Konkursu. 
4. Wykluczone jest zgłaszanie do Konkursu książek, których autorami lub współautorami są członkowie Jury albo członkowie ich rodzin do III stopnia pokrewieństwa w linii prostej lub bocznej. 
5. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do Konkursu są: 
1) wydawcy - każdy wydawca ma prawo zgłosić do trzech książek wydanych pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 czerwca 2020 r. oraz do trzech książek wydanych pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r.; 
2) rektorzy wyższych uczelni uniwersyteckich - każdy rektor ma prawo zgłosić jedną książkę wydaną pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 czerwca 2020 r. oraz jedną książkę wydaną pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. 
6. Zgłoszenia należy dostarczyć na adres: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, do 16 maja 2022 r. (w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania zgłoszenia firmie kurierskiej). Zgłoszenia składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
7. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do Konkursu jest dostarczenie 3 egzemplarzy książki zgłaszanej do Konkursu wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 
8. Zgłoszenia bez załączonego formularza zgłoszeniowego lub książki dostarczone w mniejszej ilości niż przewiduje to Regulamin, nie będą uczestniczyły w Konkursie. 
9. Egzemplarze książek dostarczone na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

JURY 


 § 4 

1. Jury składa się z 8 osób. Skład Jury podawany jest do wiadomości publicznej na stronach internetowych Organizatorów i na stronie www.ksiazkahistorycznaroku.pl. 
2. Członków Jury powołują i odwołują Organizatorzy. 
 3. Członkostwo w Jury ustaje w razie rezygnacji złożonej przez członka Jury, odwołania, utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci członka Jury. 
4. W razie rezygnacji złożonej przez członka Jury, odwołania, utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci członka Jury w trakcie trwania Konkursu, Organizatorzy mają obowiązek powołania nowego członka Jury w ciągu 14 dni. 
5. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. 
6. Posiedzenia Jury zwołuje Sekretarz Jury, stosownie do harmonogramu Konkursu, o którym mowa w § 5 Regulaminu. Posiedzenia Jury odbywają się w siedzibie IPN. 
7. Sekretarz zwołuje posiedzenie Jury na 7 dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia. 
8. Sekretarz nie później niż 5 dni przed terminem posiedzenia doręcza członkom Jury w formie elektronicznej informację o proponowanym porządku obrad i niezbędne materiały. 
9. Sekretarz informuje Organizatorów o zwołanym posiedzeniu Jury na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. 
10. W trakcie edycji Konkursu Jury odbywa co najmniej 3 posiedzenia. 
11. Posiedzenia Jury są niejawne. Z posiedzenia Jury Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Jury. Załącznikami do protokołu są uchwały Jury. 
12. W posiedzeniu Jury można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 13. Jury podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 5 członków Jury. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał, rozstrzyga głos Przewodniczącego Jury.
14. Na pierwszym posiedzeniu Jury podejmuje uchwałę w przedmiocie: 
1) wyboru, ze swego grona, Przewodniczącego Jury; 
2) określającą tryb obradowania i podejmowania decyzji/głosowania. 
15. Przewodniczący Jury kieruje pracami i przewodniczy obradom Jury. 
16. Jury ma prawo zmienić kategorię, w której została zgłoszona książka w zależności od warsztatu naukowego. 
17. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia książkom zgłoszonym do Konkursu za ich wysoką wartość historyczną i artystyczną. 
18. Jury ma prawo nie przyznać nagrody lub wyróżnienia w przypadku niskiej wartości historycznej lub artystycznej książek zgłoszonych do Konkursu. 
19. Jury wyklucza z Konkursu książki, które oceni jako przedstawiającą nieprawdziwie fakty historyczne lub których treść oceni, jako sprzeczną z prawem, zasadami współżycia społecznego, naruszającą prawa autorskie albo dobra osobiste osób trzecich lub będącą z tych powodów przedmiotem postępowania sądowego. 
20. Jury w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały o wyborze laureatów w kategoriach określonych w § 2 ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 5 i pkt 6 Regulaminu przedstawi Organizatorom pisemne uzasadnienie wyboru dla każdej z nagrodzonych publikacji. 
21. Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji. 
22. Wynagrodzenie członków Jury jest ustalane przez Organizatorów. 
23. Obsługę organizacyjno - administracyjną prac Jury zapewnia IPN, i w tym celu spośród swoich pracowników IPN powołuje Sekretarza Jury. 
24. Do zadań Sekretarza Jury należy: 
1) zweryfikowanie, czy książki zgłoszone do Konkursu spełniają wymogi, o których mowa w § 3 Regulaminu, a w szczególności sprawdzenie w systemie e-ISBN, na podstawie numeru ISBN wskazanego w formularzu zgłoszeniowym, czy zgłoszona do Konkursu książka została wydana w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu; 
2) przygotowanie listy wszystkich książek zgłoszonych do Konkursu i niezwłoczne przekazanie jej do członków Jury i do wiadomości Organizatorów nie później jednak niż 5 dni przed terminem pierwszego posiedzenia Jury. W przypadku, gdy prawidłowo zgłoszona do Konkursu książka wpłynie do IPN po przesłaniu listy, Sekretarz Jury powiadomi o tym Przewodniczącego Jury niezwłocznie drogą mailową i prześle Jurorom oraz do wiadomości Organizatorów zaktualizowaną listę. Lista, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna zawierać odpowiednie adnotacje w zakresie zgodności zgłoszeń z Regulaminem; 
3) uczestnictwo w posiedzeniach Jury; 
4) sporządzanie z każdego posiedzenia Jury protokołu, który po podpisaniu przez Przewodniczącego Jury jest niezwłocznie nie później jednak niż do końca kolejnego dnia roboczego przekazywany Organizatorom do wiadomości wraz z kopiami załączonych do niego uchwał. Uchwały powinny zwierać informacje o wynikach głosowania (liczbie głosów za, przeciw i wstrzymujących się). 
5) sporządzenie po pierwszym posiedzeniu Jury listy książek stanowiącej załącznik do uchwały, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i przekazanie jej drogą elektroniczną Organizatorom nie później niż w ciągu 3 dni od daty podjęcia wspomnianej uchwały. 
6) sporządzenie po drugim posiedzeniu Jury listy książek określonych w uchwale, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i przekazanie jej drogą elektroniczną Organizatorom nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od daty podjęcia wspomnianej uchwały. 
7) sporządzenie po trzecim posiedzeniu Jury listy laureatów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 i przekazanie jej drogą elektroniczną Organizatorom nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od daty podjęcia wspomnianej uchwały.

WYBÓR LAUREATÓW 


§ 5

1. Konkurs składa się z 3 etapów. 
1) Etap I – Jury do końca maja 2022 r. określi w drodze uchwały książki spełniające wymagania określone w § 3 Regulaminu; 
2) Etap II – Jury do dnia 15 września 2022 r. wybierze w drodze uchwały, spośród książek wyłonionych w I etapie, do 10 książek w każdej z kategorii określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 – 6 Regulaminu; 
3) Etap III – FINAŁ – Jury do dnia 1 listopada 2022 r. wybiera laureata w kategoriach określonych w § 2 ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 5 i pkt 6 Regulaminu. 
2. Decyzja Jury jest ogłaszana podczas Gali, która odbędzie się nie później niż do 5 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem ust. 10. 
3. Od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 października 2022 r., spośród książek wyłonionych przez Jury w II etapie Konkursu, czytelnicy wybierają w drodze głosowania książki do nagród określonych w § 2 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 Regulaminu. Szczegółowe zasady głosowania określa odrębny Regulamin głosowania internetowego. 
4. Nagrody określone w § 2 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 Regulaminu, otrzymują autorzy książek, które uzyskały największą liczbę głosów w swojej kategorii. 
5. Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie przez czytelnika na odpowiedniej zakładce strony www.ksiazkahistorycznaroku.pl, jednej z książek w każdej z kategorii określonych w § 2 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 Regulaminu. 
6. Wyniki głosowania pozostają nieujawnione do dnia wręczenia nagród, tj. do dnia Gali, o której mowa w ust. 2. 
7. Wyróżnienia, o których mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu, przyznawane są na podstawie wyboru dokonanego przez Jury spośród książek wyłonionych w II etapie Konkursu. Jury może przyznać maksymalnie cztery wyróżnienia. 
8. Decyzja Jury o przyznaniu wyróżnień, o których mowa w ust. 7, jest ogłaszana w dniu Gali, o której mowa w ust. 2. 
9. Członkowie Jury oraz laureaci przystępując do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunków utrwalonych podczas uroczystej gali w postaci zdjęć, materiałów filmowych i telewizyjnych, na których utrwalony jest ich wizerunek. Administratorzy mają nieodpłatne, nieodwołalne prawo do wykorzystywania ww. materiałów na wszelkich znanych polach eksploatacji. Zgoda obejmuje upublicznienie, wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wskazanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium. Członkowie Jury oraz Laureaci równocześnie zrzekają się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania materiałów z ich wizerunkiem, także w przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych. 
10. Z uwagi na konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-CoV-2 Gala, o której mowa w ust. 2, może nie odbyć się lub odbyć się bez udziału publiczności. 11. W przypadku nie odbycia się Gali, stosownie do ust. 10, decyzja Jury zostanie ogłoszona na stronie www.ksiazkahistorycznaroku.pl, nie później niż do 15 grudnia 2022 r.

WRĘCZENIE NAGRÓD 


§ 6

1. Nagrody i wyróżnienia w Konkursie będą wręczone podczas Gali, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 10 Regulaminu. 
2. Laureat nagrody lub wyróżnienia ma prawo umieścić na okładce nagrodzonej książki informację o jej uzyskaniu. 
3. Laureat nagrody lub wyróżnienia ma prawo wykorzystać fakt jej uzyskania podczas promocji nagrodzonej książki. 
4. W przypadku gdy, stosownie do § 5 ust. 10 Regulaminu, Gala nie odbędzie się wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w trybie ustalonym przez Organizatorów.

DANE OSOBOWE 


§ 7

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, dalej „RODO”), Organizatorzy informują, że: 
1) Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu są Organizatorzy (Współadministratorzy): 
a) TVP, adres: rodo@tvp.pl, 
b) Prezes IPN z siedzibą w Warszawie, ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, 
c) NCK, adres: iod@nck.pl, 
d) PR, adres: iod@polskieradio.pl; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest: 
a) dla osób zgłaszających książki do konkursu (rektorów uczelni, wydawców), dla autorów książek i laureatów, dla członków Jury wyznaczonych przez IPN, pod adresem email IPN: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, 
b) dla czytelników biorących udział w głosowaniu, dla członków Jury wyznaczonych przez TVP pod adresem email TVP: rodo@tvp.pl, c) dla członków Jury wyznaczonych przez NCK, pod adresem email NCK: iod@nck.pl, 
d) dla członków Jury wyznaczonych przez PR, pod adresem email PR: iod@polskieradio.pl; 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu odebrania zgłoszeń konkursowych, ich analizy, w celu wyboru Laureatów i wręczenia nagród - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie i realizacja umowy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f - zadania realizowanego w interesie publicznym lub prawnie uzasadnionego interesu Administratorów jakim jest przeprowadzenie Konkursu; 
4) odbiorcami danych osobowych osób Organizatora będą podmioty świadczące usługi obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratorów, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratorów, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej); 
5) osoby, których dane przetwarzane są w ramach Konkursu posiadają prawo do żądania od Administratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach określonych w przepisach RODO; 
6) dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia jego wyników i gali rozdania nagród, a po zakończeniu Konkursu przechowywane będą przez Administratorów w niezbędnym zakresie w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji finansowo-księgowej przez czas określony w odrębnych przepisach, okres przetwarzania danych może ulec przedłużeniu w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń; 
7) osoby, których dane przetwarzane są w ramach Konkursu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, iż przetwarzanie narusza przepisy RODO; 8)podanie danych osobowych jest niezbędne dla zgłoszenia uczestników konkursu, powołania Jury, przeprowadzenia Konkursu i wyboru Laureatów, osoby, które nie podadzą swoich danych osobowych nie mogą uczestniczyć w Konkursie; 
9) dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie będą profilowane; 
10) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji niniejszego konkursu, może mieć miejsce wyłącznie z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO. 
11) szczegółowe uzgodnienia określające odpowiednie zakresy odpowiedzialności Współadministratorów dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz realizacji obowiązku informacyjnego, znajdują się w Załączniku nr 2 do Regulaminu – Uzgodnieniach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


§ 8 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym zmiany terminów w nim określonych. Informacja o zmianach zostanie umieszczona na stronach internetowych Organizatorów oraz na stronie internetowej www.ksiazkahistorycznaroku.pl. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie www.ksiazkahistorycznaroku.pl. 
2. Organizatorzy po otrzymaniu od Sekretarza Jury listy: 
1) o której mowa w § 4 ust. 24 pkt 5 Regulaminu, są uprawnieni do zgłoszenia Jury pisemnych uwag do książek, które w ich przekonaniu naruszają Regulamin w terminie 30 dni; 
2) o której mowa w § 4 ust. 24 pkt 6 Regulaminu, są uprawnieni do zgłoszenia Jury pisemnych uwag do książek, które w ich przekonaniu naruszają Regulamin w terminie 3 dni roboczych. 
3. Uwagi, o których mowa w ust. 2, nie są wiążące dla Jury. 
4. Jury jest zobowiązane odnieść się pisemnie do uwag, o których mowa: 
1) w przypadku uwag, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem drugiego posiedzenia;
2) w przypadku uwag, o których mowa w ust. 2 pkt 2 w terminie 3 dni roboczych. 
5. Jury może odmówić przyjęcia książek lub wycofać je z Konkursu na każdym jego etapie, jeżeli zostaną zidentyfikowane uchybienia wobec Regulaminu, w tym w szczególności z przyczyn określonych w § 4 ust. 19. 
6. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani uiścić należny podatek od przyznanej nagrody w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek należny od nagrody pieniężnej, określonej w § 2 ust. 2 Regulaminu, potrąci i odprowadzi na konto właściwego urzędu skarbowego odpowiednio Polskie Radio S.A. za laureatów w kategoriach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 5 Regulaminu, Telewizja Polska S.A. za laureatów w kategoriach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 Regulaminu oraz Narodowe Centrum Kultury za laureatów w kategoriach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3-4 Regulaminu. 
7. W przypadku nieodebrania nagród w terminie do 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, nagroda zostanie przekazana przez Organizatorów na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. 
8. Organizatorzy nie ponoszą kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu. 
9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizatorzy mają prawo do jego wiążącej wykładni. 
10. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
11. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie www.ksiazkahistorycznaroku.pl